Diary

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
  1 2 3 4 5 6
7 8Y5 Netball Tournament at PlashetY5 Netball Tournament at Plashet 9 10 11 12 13
14 15International DayInternational Day 16Paul Lyalls - Visiting PoetPaul Lyalls - Visiting Poet 17Reception Parents' MeetingReception Parents' Meeting 18Harvest AssemblyHarvest Assembly Harvest AssemblyHarvest Assembly 19 20
21Half TermHalf Term 22Half TermHalf Term 23Half TermHalf Term 24Half TermHalf Term 25Half TermHalf Term 26 27
28Y1 Museum of ChildhoodY1 Museum of Childhood 29Y5 PlaneteriumY5 Planeterium 30Y6 ResidentialY6 Residential 31Y6 ResidentialY6 Residential